Травматологія і Фармакологія

Нові підходи у діагностиці синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Герасименко С.І., Гайко О.Г., Полулях М.В., Перфілова Л.В., Бабко А.М., Герасименко А.С. - ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ


Електронна версія
Український науково-практичний журнал
"Вісник ортопедії, травматології та протезування"
№ 3 (98) 2018

З люб'язної згоди головного редактора журналу "Вісник ортопедії, травматології та протезування" Директора ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. та засновників видання
ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ”, ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ”, ДУ “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ”

НОВІ ПІДХОДИ У ДІАГНОСТИЦІ СИНОВІТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Герасименко С.І., Гайко О.Г., Полулях М.В., Перфілова Л.В., Бабко А.М., Герасименко А.С.
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ

Резюме. Кількісно визначено ступінь інтенсивності патологічного процесу (запального) у cиновіальній оболонці колінного суглоба за стадіями запалення Р. Фолля у 20 хворих на ревматоїдний артрит. Результати дослідження одержано за допомогою методу електропунктурної діагностики Р. Фолля, який вперше застосовано для визначення стану синовіальної оболонки колінного суглоба при даній патології. Одержані нові кількісні дані про різний ступінь інтенсивності запалення підвищують ефективність діагностики. Актуальність дослідження полягає у впровадженні до загальновідомого діагностичного комплексу нових кількісних методів для одержання всебічної інформації про синовіт колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.

Мета дослідження. Підвищити ефективність діагностики синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, а саме – кількісно визначити функціональний стан безпосередньо синовіальної оболонки колінного суглоба (ступінь інтенсивності запального процесу за стадіями Р. Фолля) за допомогою методу електропунктурної діагностики Р. Фолля.

Матеріали і методи. Було обстежено 20 хворих на РА, зокрема 16 осіб жіночої та 4 – чоловічої статі. Вік обстежених був у межах 18-68 років. Електричний потенціал кожного органо-тканинного утворення, який обумовлено складними біохімічними та біофізичними процесами на субклітинному, клітинному рівні та рівні органів, скла- дає електропровідність біологічно активних точок (БАТ). Зміна стану органно-тканинних утворень призводить до зміни електропровідності у їх репрезентативних точках. Якщо електропровідність БАТ підвищується, це свідчить про наявність та ступінь інтенсивності запального процесу в зазначеній структурі, зокрема у синовіальній оболонці. Стадії запалення за Р. Фоллем: І – підгостра – 66-75 умовних одиниць, ІІ – гострий запальний процес локальний – 76-85 УО та ІІІ – гострий запальний процес тотальний – 86-100 УО. Основною у дослідженні стану синовіальної оболонки колінного суглоба була репрезентативна біологічно активна точка даного утворення. Обстеження проводилися симетрично (праворуч і ліворуч).

Результати. Проведено понад 40 симетричних вимірювань показників у точці синовіальної оболонки з урахуванням максимальних значень із боку найбільшого ураження праворуч або ліворуч. За результатами обстеження, І стадію запального процесу було визначено у 9 (45%) праворуч та у 12 (60%) хворих ліворуч. ІІ стадію запалення встановлено відповідно у 11 (55%) праворуч та у 8 (40%) хворих ліворуч. Тобто у всіх обстежених хворих (100%) визначено та підтверджено запальний характер патологічного процесу за Р. Фоллем. ІІІ стадії запалення не було визначено у жодного з хворих. Наявність різної інтенсивності запального процесу за стадіями І-ІІ дала можливість рекомендувати патогенетично обґрунтовану протизапальну терапію.

Висновки. Одержання кількісних даних про різну інтенсивність запального процесу за стадіями Р. Фолля дало змогу об’єктивно оцінити функціональний стан синовіальної оболонки колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. Визначено запальний характер патологічного процесу різного ступеня інтенсивності у вигляді І-ІІ стадій Р. Фолля у біологічно активній точці синовіальної оболонки колінного суглоба. Різний ступінь інтенсивності запального процесу Р. Фолля безпосередньо у синовіальної оболонці відображає різну ступінь активності неспецифічного запального процесу при ревматоїдному артриті, дає змогу вияв- ляти особливості клінічного перебігу та обирати найбільш ефективну тактику ортопедичного лікування синовіту колінного суглоба. Висока інформативність методу електропунктурної діагностики Р. Фолля є підставою для ранньої діагностики синовіту колінного суглоба як початкової стадії ревматоїдного артриту.

Ключові слова: електропунктурна діагностика Р. Фолля, ревматоїдний артрит, синовіальна оболонка колінного суглоба, репрезентативна біологічно активна точка, стадії за- пального процесу Р. Фолля, умовні одиниці.

Вступ

Ревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне захворювання сполучної тканини з неспецифічним запальним ураженням суглобів по типу симетричного прогресуючого ерозивно-деструктивного поліартриту (переважно колінних суглобів), що поширене серед 0,6-1,5% дорослого населення, має виражені ускладнення у вигляді тяжких деформацій та призводить до подальшої інвалідізації хворих. Слід зауважити, що діагностика саме на ранніх етапах розвитку синовіту колінного суглоба (КС) як початкової стадії РА є складною й досі достатньо проблематичною [1, 7, 9].

Тобто подальше всебічне вивчення та дослідження даної патології є вкрай важливим та актуальним і потребує впровадження нових інформативних способів діагностики з метою обрання найбільш ефективної тактики лікування. Для діагностики синовіту КС при РА застосовуються лабораторні, рентгенологічний, термографічний, сонографічний, артрографічний, артроскопічний, магнітно-резонансно-томографічний методи дослідження тощо, які надають інформацію щодо біохімічної, патоморфологічної, імунологічної картини захворювання, а також переважно про вже сформовані структурні зміни у досліджуваних структурах, і потребують застосування складної і вартісної апаратури [4, 5, 8, 14].

У доступній літературі немає відомостей про застосування експрес-методу електропунктурної діагностики Р. Фолля (ЕПДФ) у діагностиці синовіту КС у хворих на РА, про те, що метод дає змогу суттєво доповнити існуючий загальновідомий комплекс обстежень та одержати нові діагностичні дані, а саме: кількісно визначити наявність, характер та ступінь вираженості (інтенсивність) запального процесу у вигляді стадій за Р. Фоллем безпосередньо в ураженій структурі, зокрема у синовіальній оболонці, а також оцінити їх стан у динаміці (до, протягом та після лікування). Метод неінвазійний, не потребує складної апаратури, не призводить до можливих ускладнень під час обстеження. Проведення обстеження триває протягом декількох хвилин.

Актуальність дослідження полягає у впровадженні й включенні до широковідомого діагностичного комплексу нових кількісних методів для одержання всебічної інформації з метою підвищення ефективності як діагностики синовіту КС у хворих на РА, так, згодом, і обрання найбільш результативної лікувальної тактики.

Мета дослідження – підвищити ефективність діагностики синовіту КС у хворих на РА, а саме – кількісно визначити функціональний стан безпосередньо синовіальної оболонки КС (ступінь інтенсивності запального процесу за стадіями Р. Фолля) за допомогою методу ЕПДФ.

Метод ЕПДФ вперше було застосовано нами у хворих із патологією опорно-рухового апарату, а саме: при адгезивному капсуліті та ушкодженнях ротаторної манжети плеча та внутрішньосуглобових структур колінного суглоба, РА та анкілозивному спондиліті, остеохондрозі хребта, наслідках травм верхньої кінцівки, диспластичному коксартрозі, для визначення стану вегетативної нервової системи та сполучної тканини, а також для об’єктивної кількісної оцінки ефективності лікувально-реабілітаційних заходів тощо [2, 3, 10-13].

Матеріали і методи

За методом ЕПДФ було обстежено 20 хворих на РА, зокрема 16 осіб жіночої та 4 – чоловічої статі. Вік обстежених був у межах 18-68 років.

Під час досліджень використовували апарат Intacom-Voll із комп’ютерним забезпеченням (Україна).

Метод ЕПДФ базується на функціональному взаємозв’язку біологічно-активних точок (БАТ) і відповідних їм органно-тканинних утворень за допомогою каналів або меридіанів. Електричний (енергетичний) потенціал кожного органно-тканинного утворення обумовлений складними біохімічними та біофізичними процесами на субклітинному, клітинному рівні та рівні органів.

Даний потенціал складає електропровідність БАТ, які мають знижений опір та підвищену електропровідність у порівнянні з оточуючими тканинами. Під час зміни стану певних органно-тканинних утворень змінюється й електропровідність у пов’язаних із ними БАТ, що реєструється на відповідному приладі. Так, при надмірній функції (гіперенергетичному стані) органно-тканинного утворення електропровідність БАТ підвищується, що свідчить про наявність та ступінь інтенсивності запального процесу в зазначеній структурі. При недостатній функції (гіпоенергетичному стані) органно-тканинного утворення електропровідність БАТ знижується, що є ознакою дегенеративного процесу.

Р. Фоллем розроблено кількісні значення (чисельні критерії) показників вимірів БАТ, які реєструються в умовних одиницях (УО) та відповідають варіанту норми або тій чи іншій стадії запалення чи дегенерації. Нормотонічний показник для середнього віку становить 50-65 УО. Для дітей та осіб похилого віку даний показник відповідно збільшується або зменшується на 10 УО.

Враховуючи запальний характер захворювання, у даному випадку ми визначали тільки стадії запалення Р. Фолля за ступенем інтенсивності: І – підгостру стадію запалення (ПСЗ) – 66-75 УО, ІІ – гострий запальний процес локальний (ГЗПл) – 76-85 УО та ІІІ – гострий запальний процес тотальний (ГЗПт) – 86- 100 УО [6, 10].

Основною у дослідженні стану синовіальних оболонок КС була репрезентативна БАТ синовіальних оболонок, зокрема, КС, розташована у міс- ці переходу головки проксимальної фаланги 2-го пальця стопи у тіло з тильно-медіального боку. Обстеження проводилися симетрично (праворуч і ліворуч).

Результати та їх обговорення

За методом ЕПДФ було обстежено 20 хворих, проведено понад 40 симетричних вимірювань показників БАТ синовіальної оболонки КС у хворих на РА з синовітом КС з урахуванням максимальних значень із боку найбільшого ураження справа або зліва.

За результатами обстеження І стадію запалення – ПСЗ на БАТ синовіальних оболонок КС було визначено у 9 (45%) справа та у 12 (60%) зліва. ІІ стадію запалення – ГЗПл встановлено відповідно у 11 (55%) справа та у 8 (40%) хворих зліва.

Результати розподілу хворих за стадіями запалення за Р. Фоллем представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Розподіл обстежених хворих за стадіями запалення за Р. Фоллем на БАТ синовіальних оболонок КС, n=20

Розподіл обстежених хворих за стадіями запалення за Р. Фоллем на БАТ синовіальних оболонок КС, n=20

Приклади комп’ютерного графічного зображення визначених стадій запалення, одержаних під час апаратної реєстрації показників вимірів БАТ синовіальних оболонок суглобів, зокрема КС, наведено на рис. 1, 2.

За одержаними результатами, у всіх обстежених хворих (100%) на БАТ синовіальних оболонок КС встановлено запальний характер патологічного процесу за Р. Фоллем, а саме, ПСЗ і ГЗПл. ІІІ стадії запалення – ГЗПт не було визначено у жодного з хворих.

Одержані дані, а саме визначення ступеня інтенсивності запального процесу за стадіями Р. Фолля, відображають ступінь активності неспецифічного запального процесу при даній нозології.

Рис. 1. ПСЗ справа у хв. К., 1989 р. н., і. х. № 486066. Діагноз: РА II стадія, III фаза, активність I

Рис. 1. ПСЗ справа у хв. К., 1989 р. н., і. х. № 486066. Діагноз: РА II стадія, III фаза, активність I

Рис. 2. ГЗПл зліва у хв. С., 1979 р. н., і. х. № 490932. Діагноз: РА II стадія, III фаза, активність II

Рис. 2. ГЗПл зліва у хв. С., 1979 р. н., і. х. № 490932. Діагноз: РА II стадія, III фаза, активність II

Крім того, наявність різної інтенсивності за- пального процесу за стадіями Р. Фолля (ПСЗ і ГЗПл) при синовіті КС у хворих на РА дає можливість обирати найбільш ефективну тактику ортопедичного лікування, зокрема, рекомендувати до призначення курс патогенетично обґрунтованої протизапальної терапії.

Висновки

1. Одержання кількісних даних про різну інтенсивність запального процесу за стадіями Р. Фолля дало змогу об’єктивно оцінити функціональний стан синовіальної оболонки КС у хворих на РА.

2. Визначено запальний характер патологічного процесу (100% обстежених хворих) різного ступеня інтенсивності у вигляді стадій Р. Фолля на БАТ синовіальної оболонки КС у хворих на РА.

3. Встановлений різний ступінь інтенсивності запального процесу Р. Фолля на БАТ синовіальної оболонки КС відображає різний ступінь активності неспецифічного запального процесу при РА.

4. Наявність різного ступеню інтенсивності за- пального процесу за стадіями Р. Фолля на БАТ синовіальної оболонки КС дає змогу виявляти особливості клінічного перебігу та обирати найбільш ефективну тактику ортопедичного лікування синовіту КС у хворих на РА.

5. Висока інформативність методу ЕПДФ є підставою для ранньої діагностики синовіту колінного суглоба як початкової стадії РА.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів під час підготовки статті.

Література

1. Бабко А.М. Комплексне ортопедичне лікування синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит: дис. … канд. мед. наук : 14.01.21 / А.М. Бабко. – К., 2002. – 168 с.

2. Герасименко С.І. Електропунктурна діагностика уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, Л.В. Перфілова, А.С. Герасименко // Травма. – 2016. – Т. 17. – № 2. – С. 100–107.

3. Герасименко С.І. Нові аспекти діагностики диспластичного коксартрозу ІІІ-ІV ступеня тяжкості / С.І. Герасименко, М.В. Полулях, Л.В. Перфілова, І.В. Гужевський, А.М. Бабко // Травма. – 2016. – Т. 17. – № 4. – С. 103–107.

4. Каримов М.Ю. Хронические синовиты коленного сустава (Этиология, клиника, диагностика, хирургическое лечение) / М.Ю. Каримов, Е.Б. Гулямов / Материалы научно-практической конференции “Актуальные вопросы травматологии и ортопедии на современном этапе”. – Алматы, 1-2 ноября 2007 г. // Травматология және ортопедия. Специальный выпуск. – 2007. – № 2 (12). – Т. 1. – С. 53–55.

5. Левенец В.Н. Артроскопия / В.Н. Левенец, В.В. Пляцко. – К. : Наукова думка, 1991. – 232 с.

6. Мачерет Е. Л. Основы электропунктуры и акупунктуры / Е. Л. Мачерет, А.О. Коркушко. – К. : Здоров’я, 1993. – 390 с.

7. Мешков А.П. Диагностика и лечение болезней суставов / А.П. Мешков. – Новгород : Изд-во НГМА “Медицинская книга”, 2000. – 169 с.

8. Миронова З.С. Артроскопия и артрография коленного сустава / З.С. Миронова, Ф.Ю. Фалех. – М. : Медицина, 1982. – 112 с. 9. Насонова В.А. Ревматические болезни / В.А. Насонова. – М. : Медицина, 1997. – 517 с.

10. Перфілова Л.В. Діагностика захворювань та ушкоджень периартикулярних структур плечового суглоба: дис. … канд. мед. наук : 14.01.21 / Л.В. Перфілова. – К., 2010. – 136 с.

11. Перфілова Л.В. Визначення функціонального стану сполучної тканини та факторів, що на нього впливають у хворих із ревматоїдним артритом та анкілозивним спондилітом за методом електропунктурної діагностики Р. Фолля / Л.В. Перфілова // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 1. – С. 52–56.

12. Рой І.В. Електропунктурна діагностика в оцінці ефективності лікувально-реабілітаційних заходів у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба після артроскопічних оперативних втручань / І.В. Рой, Л.В. Перфілова // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 2. – С. 22–28.

13. Рой І.В. Застосування методу електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта з нейрокомпресійним больовим синдромом / І.В. Рой, О.Г. Гайко, Л.В. Перфілова, Я.В. Фіщенко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 3. – С. 13–18.

14. Хемпфлинг Х. Артроскопия. Диагностика и терапия / Х. Хемпфлинг. – Висбаден, ФРГ : Изд-во Техноэкспорт ГмбХ, 1993. – 92 с.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Поставка виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини