Травматологія і Фармакологія

Рівень 25-гідроксивітаміну d, показники метаболізму кісткової тканини українських жінок різного віку зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини

Поворознюк В.В., Гайко О.Г., Гринівецький О.В. - ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ, ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, м. Київ


Електронна версія фахових видань

Український науково-практичний журнал
"Вісник ортопедії, травматології та протезування"
№ 4 (99) 2018

З люб'язної згоди головного редактора журналу "Вісник ортопедії, травматології та протезування" Директора ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. та засновників видання
ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ”, ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ”, ДУ “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ”

УДК 616.71-007.234:[616-003.85::616.71-008.9]:[577.161.2:577.175.5:616-008.82]-055.2-053.8/9

РІВЕНЬ 25-ГІДРОКСИВІТАМІНУ D, ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ МІНЕРАЛЬНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Поворознюк В.В., Гайко О.Г., Гринівецький О.В.
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ
ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, м. Київ

Резюме. Актуальність. Робота присвячена дослідженню рівня вітаміну D, іонізованого та загального кальцію, фосфору та паратиреоїдного гормону (ПТГ) у плазмі крові 158 жінок різного віку зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини за даними рентгенівської денситометрії. Дефіцит вітаміну D виявлено у 60,8%, недостатність – у 30,4%, достатній рівень вітаміну D – у 8,8% жінок. Підвищення рівня ПТГ виявлено у 25,9% пацієнтів, найчастіше у вікових групах 70-79 та 80-89 років. Проведено кореляційний аналіз між рівнем вітаміну D, показниками мінерального обміну та ПТГ. Виявлені істотні зміни статусу вітаміну D у 91,1% жінок з остеопенією та остеопорозом, що вказує на необхідність скринінгу дефіциту вітаміну D і використання лікувально-профілактичних заходів у цього контингенту хворих.

Ключові слова: вітамін D, мінеральний обмін, паратиреоїдний гормон, мінеральна щільність кісткової тканини, остеопенія, остеопороз.

Вступ

Доведено, що вітамін D та його рівень відіграють велике значення в метаболізмі кальцію в організмі. Вітамін D є попередником потужного стероїдного гормону кальцитріолу, який має широку дію на весь організм. Кальцитріол контролює обмін кальцію. У клітинах тонкого кишечника він індукує синтез Са-транспортуючих білків, які забезпечують всмоктування іонів кальцію і фосфатів [3] та транспортування до органів-мішеней [6]. Зниження надходження кальцію, низьке споживання кальцію або низький рівень вітаміну D призводять до серйозних наслідків для здоров’я, таких як: гіпокальціемічні судоми, кардіоміопатія, м’язова слабкість за рахунок погіршення проведення нервового імпульсу по нервовим волокнам та скорочення м’язового волокна [3]. Це в свою чергу стає причиною погіршення координації рухів, втрати рівноваги, падіння, що підвищує ризик переломів у пацієнтів зі вже зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини (МЩКТ) [4, 2]. На зменшення надходження кальцію в організм впливає зниження кількості його вживання, а на засвоєння – синдром мальабсорбції, гранулематозні захворювання та ін. Погіршення метаболізму вітаміну D відбувається під впливом деяких лікарських засобів (наприклад, протиепілептичні [8], антиретровірусні препарати, глюкокортикоїди [5, 10] та ін.) і захворювань (хронічна ниркова недостатність, онкологічні захворювання тощо). При уже наявному низькому рівні вітаміну D у жінок у постменопаузальний період довготривале перебування на сонці не впливає на його достатнє відновлення [7]. Поширеність дефіциту вітаміну D є вищою у людей з ожирінням, незалежно від віку, місця проживання та індексу розумового розвитку [8].

Дефіцит вітаміну D призводить до підвищення рівня паратгормону, який у свою чергу збільшує канальцеву реабсорбцію кальцію і інгібує реабсорбцію фосфатів у нирках, а також стимулює гідроксилювання в нирках метаболіту 25-гідроксивітаміну D до 1,25(ОН)2D3. Останній індукує синтез кальцій-транспортних білків та підвищує абсорбцію кальцію і фосфатів у тонкому кишечнику.

У багатьох країнах світу спостерігається недостатність та дефіцит вітаміну D. Низький рівень вітаміну D тісно пов’язаний із розвитком постменопаузального, сенільного остеопорозу [9]. Дефіцит вітаміну D характерний і для України [1]. Встановлено, що лише 4,6% жителів України мають рівень 25(ОН)D3 у межах норми, у 13,6% виявлено недостатність, а у 81,8% – дефіцит вітаміну D.

Мета дослідження – вивчити рівень 25(ОН)D3, паратиреоїдного гормону (ПТГ), показників мінерального обміну у жінок різного віку з МЩКТ.

Матеріали і методи

Проведено аналіз результатів клініко-інструментального та біохімічного обстеження 158 жінок віком від 28 до 85 років, середній вік яких складав 63,17±10,4 років. Пацієнтки були розподілені на 5 груп за віком: 1-ша група 28-49; 2-га – 50-59; 3-тя – 60-69; 4-та – 70- 79; 5-та – 80-89 років.

Обстеження включало: клінічний огляд, визначення антропометричних даних (вимірювання зросту в сантиметрах, ваги в кілограмах) та визначення індексу маси тіла, який у загальній групі становив 26,03±4,9 (табл. 1). Дані представлені за стандартом Erary.

Таблиця 1. Антропометричні характеристики у обстежених жінок різного віку

Антропометричні характеристики у обстежених жінок різного віку

Рентгенівську денситометрію поперекового відділу хребта та проксимального відділу стегна (шийки стегнової кістки) виконували на апараті “Lunar iDXA” (GE, США). За показаннями (наявність переломів тіл хребців в анамнезі, вік – старше 70 років, скарги на зменшення зросту більше 4 см, прийом глюкокортикостероїдів більше 3 міс.) стандартний протокол доповнювали дослідженням хребта в боковій проекції з проведенням морфометрії хребців грудного та поперекового відділу (LVA-lateral vertebral assessment).

Діагностичні величини рівня 25-гідроксивітаміну D визначались за європейськими рекомендаціями від 2013 року. Метод тестування: імунохімічний із хемілюмінесцентною детекцією (CMIA), паратиреоїдного гормону, загального та іонізованого кальцію, фосфору в сироватці крові. За європейськими рекомендаціями, дефіцит вітаміну D визначався як рівень 25(OH)D менший за 20 нг/мл (50 нмоль/л), недостатність вітаміну D – як рівень 25(OH)D, що становить 21-29 нг/мл (50,1-74,9 нмоль/л), норма – як рівень 25(OH)D від 30 нг/мл (75 нмоль/л) до 50 нг/мл (125 нмоль/л).

Результати та їх обговорення

Серед пацієнтів зі зниженою МЩКТ остеопенія виявлена у 44,9% та 55,1% у вигляді остеопорозу (за Z-критерієм та T-критерієм відповідно до віку згідно з рекомендаціями ВООЗ, 2013). Найсуттєвіші зміни МЩКТ виявлено в поперековому відділі хребта, що свідчить про більш виражені зміни трабеку- лярної кісткової тканини (табл. 2). Встановлено, що на варіабельність показників МЩКТ впливає вік, а найбільшу варіабельність відмічено у віковій групі жінок 20-49 років.

Таблиця 2. Мінеральна щільності кісткової тканини за показниками “Т і Z” у жінок різного віку

Мінеральна щільності кісткової тканини за показниками “Т і Z” у жінок різного віку

39 (24,68%) пацієнток мали в анамнезі один або декілька низькоенергетичних переломів: 24 (61,54%) тіл хребців, 15 (38,46%) мали переломи трубчатих кісток. При аналізі 24 пацієнток із компресійними переломами тіл хребців у 6 (25%) виявлено недостатність та у 17 (70,8%) – дефіцит вітаміну D. З 15 пацієнток із переломами довгих кісток (верхньої та нижньої кінцівки) у 12 (80%) виявлено дефіцит та у 2 (13,33%) – недостатність вітаміну D.

З 158 пацієнток у 60,8% – виявлено дефіцит вітаміну D, у 30,4% – недостатність вітаміну D та 8,8% пацієнток мали достатній рівень вітаміну D. Показники мінерального обміну кісткової тканини у всіх хворих перебували у межах допустимої норми. Підвищення рівня ПТГ виявлено у 25,9% пацієнтів, найчастіше у вікових групах 70-79 та 80-89 років (табл. 3).

Таблиця 3. Рівень 25-гідроксивітаміну D, паратиреоїдного гормону, показник кальцій-фосфорного обміну у обстежених жінок залежно від віку

Рівень 25-гідроксивітаміну D, паратиреоїдного гормону, показник кальцій-фосфорного обміну у обстежених жінок залежно від віку

Проведено кореляційний аналіз між рівнем вітаміну D, показниками мінерального обміну та ПТГ. Виявлено достовірний позитивний кореляційний зв’язок рівня вітаміну D із кальцієм загальним у сироватці крові у віковій групі 70-79 років (r=0,45); від’ємний із ПТГ у віковій групі 50-59 років (r=-0,35) та 80-89 років (r=-0,4); від’ємний зв’язок із кальцієм загальним (r=-0,704) та від’ємний із кальцієм іонізованим у віковій групі 80-89 років (r=-0,48). Таким чином, вірогідна негативна залежність середньої сили у всіх трьох парах показників виявлена у групі старечого віку (80-89 років). Усі інші пари кореляційного аналізу виявили дуже слабкі або слабкі та невірогідні зв’язки за наявного числа спостережень (табл. 4).

Таблиця 4. Кореляційні зв’язки між рівнем 25-гідроксивітаміном D та показниками кальцій-фосфорного обміну жінок різного віку

Кореляційні зв’язки між рівнем 25-гідроксивітаміном D та показниками кальцій-фосфорного обміну жінок різного віку

Примітка: *- вірогідна негативна залежність середньої сили

Достовірний вірогідний зв’язок між вітаміном D та МЩКТ виявлено у віковій групі 80-89 років (r=-0,62), що свідчить про більшу залежність МЩКТ від рівня вітаміну D у людей старечого віку.

Висновки

1. Встановлено, що 60,8% жінок зі зниженою МЩКТ мають дефіцит та 30,4% – недостатність вітаміну D.

2. З віком сила зв’язку між 25-гідроксивітаміном D та кальцієм загальним, іонізованим та ПТГ вірогідно збільшується. Вірогідна залежність середньої сили у всіх трьох парах (кальцій загальний, кальцій іонізований, ПТГ) показників виявлена у групі жінок старечого віку – 80-89 років.

3. Проведені дослідження вказують на суттєві зміни статусу вітаміну D у 91,14% жінок з остеопенією і остеопорозом та свідчать про необхідність скринінгу дефіциту вітаміну D і використання лікувально-профілактичних заходів у цього контингенту хворих.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів під час підготовки статті.

Література

1. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц, О.А. Вдовіна // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 5–14.

2. The effects of vitamin D on skeletal muscle strength, muscle mass, and muscle power: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / C. Beaudart, F. Buckinx, V. Rabenda [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2014. – Vol. 99 (11). – P. 4336–4345.

3. Ferrari S. Vitamine D in patients with osteoporosis: sufficient or necessary? / S. Ferrari // Rev. Med. Suisse. – 2007. – Vol. 13; 3 (115). – P. 1515–1566, 1518–1520.

4. Treatment of hypovitaminosis D in infant and toddlers / C.M. Gordom, A.L. Williams, H.A. Feldman [et al.] // J. Clin. Endokrinol. Metab. – 2008. – Vol. 93, № 7. – P. 2716–2721.

5. Heaney R.P. Funcional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency / R.P. Heaney // Am. J. Clin. Nutr. – 2004. – Vol. 80, № 6. – P. 1706–1709.

6. Högler W. Complications of vitamin D deficiency from the foetus to the infant: One cause, one prevention, but who’s responsibility? / W. Högler // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. – 2015. – Vol. 29 (3). – P. 385–398. DOI: 10.1016/j.beem.2015.03.003. Epub. 2015 Mar. 24.

7. Low calcium intake and inadequate vitamin D status in postmenopausal osteoporotic women / J.M. Quesada-Gómez, M. Diaz-Curiel, M. Sosa-Henriquez [et al.] // J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. – 2013. – Vol. 136. – P. 175–177. DOI: 10.1016/j. jsbmb.2012.10.013. Epub. 2012 Nov. 8.

8. Teagarden D.L. Low vitamin D levels are common in patients with epilepsy / D.L. Teagarden, K.J. Meador, D.W. Loring // Epilepsy Res. – 2014. – Vol. 108 (8). – P. 1352-1356. DOI: 10.1016/j. eplepsyres.2014.06.008. Epub. 2014 Jul. 6.

9. Vitamin D status, parathyroid function, bone turnover, and BMD in postmenopausal women with osteoporosis: global perspective / N.O. Kuchuk, N.M. van Schoor, S.M. Pluijm [et al.] // J. Bone Miner. Res. – 2009. – Vol. 24. – P. 693–701.

10. Wimalawansa S.J. Vitamin Din the new millennium / S. J. Wimalawansa // Curr. Osteoporos. Rep. – 2012. – Vol. 10, № 1. – P. 4–15.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини