Травматологія і Фармакологія

Стан та тенденції захворюваності й інвалідності внаслідок захворювань кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Долгополов О. В., Полішко В. П., Ярова М. Л. - ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ


Електронна версія фахових видань

Український науково-практичний журнал
"Вісник ортопедії, травматології та протезування"
№ 4 (99) 2018

З люб'язної згоди головного редактора журналу "Вісник ортопедії, травматології та протезування" Директора ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. та засновників видання
ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ”, ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ”, ДУ “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ”

УДК [616.7-039.4+616.7-036.86](477)”2013-2017”-047.44

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ Й ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ1 ЗА ПЕРІОД 2013-2017 рр.
Долгополов О. В., Полішко В. П., Ярова М. Л.
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ

Резюме. У статті проведений аналіз статистичних даних, що стосуються захворювань кістково-м’язової системи: захворюваність, поширеність, інвалідність, смертність – у цілому по Україні за період 2013-2017 рр. за даними Державного закладу “Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я”. Також проведено аналіз результатів стаціонарного лікування даної категорії хворих. Захворювання кістково-м’язової системи протягом останніх 5 років традиційно займають четверте місце і становлять понад 5%, а в категорії діагностованих вперше в житті – сьоме – 4%. Захворювання кістково-м’язової системи, незважаючи на велику кількість методів лікування, призводять до досить високого рівня інвалідності. Первинна інвалідність внаслідок захворювань кістково-м’язової системи займає третє місце в структурі первинної інвалідності як дорослого населення (понад 11%), так і населення працездатного віку (13%). Показники стаціонарного лікування цієї категорії хворих за останні 5 років у цілому по Україні суттєво не змінились. Для покращення результатів лікування необхідна розробка нових методів діагностики, лікування та реабілітації з подальшим широким впровадженням у медичних закладах України.

Ключові слова: кістково-м’язова система, захворюваність, поширеність, інвалідність.

Захворювання кістково-м’язової системи та сполучної тканини, об’єднані в XIII клас Міжнародної класифікації хвороб, розглядаються в усьому світі як одна з найбільш поширених патологій. Медикосоціальна значимість захворювань опорно-рухового апарату визначається їх великою поширеністю, хронічним прогресуючим перебігом, зростанням показників первинної захворюваності та інвалідності, значними прямими і непрямими економічними витратами, а також зниженням якості життя і скороченням його тривалості.

Щорічно в медичних установах України реєструється понад 72 млн захворювань, у тому числі вперше в житті – понад 26 млн. Із загальної кількості захворювання кістково-м’язової системи становлять понад 3,9 млн, у тому числі вперше в житті – понад 1,2 млн.

Питома вага захворювань кістково-м’язової системи в структурі захворюваності в 2017 році у середньому по Україні становила 5,5%, а серед категорії захворювань, зареєстрованих вперше в житті, – 4,6%. У загальній структурі захворюваності патологія кістково-м’язової системи протягом останніх 5 років традиційно займає четверте місце, а в категорії діагностованих вперше в житті – сьоме. Питома вага захворювань кістково-м’язової системи, діагностованих вперше в житті, серед різних вікових категорій у 2017 році в порівнянні з попередніми роками суттєво не змінилась і становила: в категорії дорослого населення – 6,1%, категорії підлітків – 3,8%, а найменше у дітей – 1,7%. Питома вага всіх захворювань кістково-м’язової системи становила: в категорії дорослого населення – 5,8%, категорії підлітків – 7,8%, а найменше у дітей – 3,3%. Із загальної кількості захворювань кістково-м’язової системи діагностовані вперше в житті становлять близько 30%, даний показник зменшився за 5 років на 4,56% (в 2013 році 31,51%, а в 2017 році – 30,08%).

Щороку в медичних закладах України серед категорії дорослого населення реєструється понад 3,2 млн захворювань кістково-м’язової системи, в тому числі вперше в житті – понад 1 млн, що становить близько 30%.

Первинна захворюваність на патологію кістково-м’язової системи дорослого населення в середньому по Україні за період останніх 5 років зменшилась на 3,85%. Протягом останніх 5 років вона хоча і несуттєво, але постійно зменшувалась: з 344,4 випадків на 10000 дорослого населення в 2013 році до 331,15 – в 2017 році. Поширеність захворювань кістково-м’язової системи в середньому по Україні за даний період збільшилась на 0,74%. Захворювання кістково-м’язової системи навіть на ранніх етапах негативно впливають на рухову функцію, тим самим знижуючи не тільки на працездатність, а й якість життя цих хворих. Хоча зростання і становить менше 1%, показник понад 1000 випадків на 10000 населення є дуже високим. Також треба враховувати, що частина хворих із хронічними формами захворювань не завжди звертається до медичних закладів, а займається самолікуванням, що в свою чергу веде до прогресування захворювання і подальшому в частині випадків до інвалідності. Диспансерний супровід даної категорії хворих міг би покращити результати лікування і як наслідок – якість життя цих хворих.

Рис. 1. Показники захворюваності та поширеності захворювань кістково-м’язової системи серед категорії дорослого населення в Україні за період 2013-2017 рр.</p>
<p>Захворюваність дорослого населення на остеохондроз, інші ураженнями міжхребцевих дисків та деформуючий артроз є основною причиною інвалідності серед захворювань кістково-м’язової системи.

Рис. 1. Показники захворюваності та поширеності захворювань кістково-м’язової системи серед категорії дорослого населення в Україні за період 2013-2017 рр.

Захворюваність дорослого населення на остеохондроз, інші ураженнями міжхребцевих дисків та деформуючий артроз є основною причиною інвалідності серед захворювань кістково-м’язової системи.

Щороку в медичні заклади України звертаються з приводу захворювань остеохондрозом понад 150 тис. осіб із категорії дорослого населення, з них вперше в житті близько третини – понад 44 тис.

За період 2013-2017 рр. захворюваність дорослого населення на остеохондроз, інші ураження міжхребцевих дисків збільшилась на 12,04% з 46,36 випадків на 10000 населення в 2013 році, до 51,94 – в 2017 році. Захворюваність дорослого населення остеохондрозом вперше в житті збільшилась на 9,69% з 13,52 випадків на 10000 дорослого населення в 2013 році до 14,83 – в 2017 році.

Рис. 2. Захворюваність дорослого населення на остеохондроз та деформуючий артроз в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 2. Захворюваність дорослого населення на остеохондроз та деформуючий артроз в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 3. Середня тривалість стаціонарного лікування хворих із захворюваннями кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 3. Середня тривалість стаціонарного лікування хворих із захворюваннями кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Щороку в Україні реєструють близько 70 тисяч випадків захворювань на деформуючий артроз, з них близько 13% становлять діагностовані вперше в житті. За останні 5 років кількість захворювань на деформуючий артроз постійно зменшувалась, відповідно на 5,83% і становила в 2017 році 232,43 випадків на 10 тис. дорослого населення. Захворюваність дорослого населення на деформуючий артроз, діагностований вперше в житті, також зменшилась у порівнянні з 2013 роком на 8,83% і становила в 2017 році 30,16 випадків на 10 тис. дорослого населення.

Протягом 2013-2017 років кількість хворих із захворюваннями кістково-м’язової системи, що перебували на стаціонарному лікуванні, коливалась у межах 395657-423680 з тенденцією до зростання. У 2017 році стаціонарне лікування було проведено 423680 хворим із захворюваннями кістково-м’язової системи, що становило 6,32% загальної кількості хворих у стаціонарах, рівень госпіталізації хворих становив 1,22 на 100 осіб.

Серед категорії дорослого населення із захворюваннями кістково-м’язової системи за останні 5 років проводилось лікування 2023230 особам, із них померло – 1356. Середня тривалість лікування цієї категорії хворих щороку, хоча і незначно, зменшувалась і була в межах від 12,40 днів в 2013 році до 11,59 днів у 2017 році. Летальність суттєво не мінялась і була в межах 0,06-0,07.

Щороку в Україні встановлюють первинну інвалідність понад 130 тис. хворим категорії дорослого населення. У 2017 році первинно визнано інвалідами серед дорослого населення 135674 осіб, із них – внаслідок захворювань кістково-м’язової системи – 15688. Питома вага первинної iнвалiдностi внаслідок захворювань кістково-м’язової системи становила 11,6% у категорії дорослого населення. Первинна інвалідність серед дорослого населення внаслідок загальних захворювань становила 43,0 на 10 тис. населення, а внаслідок захворювань кістково-м’язової системи – 5,4 на 10 тис. населення.

Більшість первинно визнаних інвалідами внаслідок захворювань кістково-м’язової системи серед дорослого населення – це особи працездатного віку, так у 2017 році такі особи становили 85,22%. Загальна кількість первинно визнаних інвалідами внаслідок загальних захворювань серед населення працездатного віку становила 110820 осіб, із них 13370 внаслідок захворювань кістково-м’язової системи, питома вага первинної інвалідності внаслідок захворювань кістково-м’язової системи у категорії працездатного населення становила 13,0%. Рівень первинної інвалідності серед населення працездатного віку, 48,8 на тис. населення працездатного віку, а внаслідок захворювань кістково-м’язової системи – 6,3 на тис. населення працездатного віку.

Первинна інвалідність внаслідок захворювань кістково-м’язової системи традиційно займає третє місце в структурі первинної інвалідності як дорослого населення, так і населення у працездатному віці, поступаючись лише захворюванням системи кровообігу та новоутворенням (включаючи злоякісні). Питома вага первинної інвалідності внаслідок захворювань кістково-м’язової системи у 2013-2017 роках зросла у категорії дорослого населення на 3,57%, а в категорії працездатного – на 11,11%.

У структурі первинної інвалідності внаслідок захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини близько 70% припадає на остеохондроз та деформуючий артроз. Так, у 2017 році серед первинно визнаних інвалідами в Україні 39,3% становили хворі з деформуючим артрозом та 30,13% остеохондрозом. Наслідком цих двох захворювань є стійка втрата працездатності, що досить часто є незворотною.

Рис. 4. Первинна інвалідність дорослого та працездатного населення внаслідок захворювань кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 4. Первинна інвалідність дорослого та працездатного населення внаслідок захворювань кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 5. Первинна інвалідність дорослого населення внаслідок захворювання на остеохондроз та деформуючий артроз в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 5. Первинна інвалідність дорослого населення внаслідок захворювання на остеохондроз та деформуючий артроз в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 6. Розподіл за віком первинно визнаних інвалідами внаслідок захворювань кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 6. Розподіл за віком первинно визнаних інвалідами внаслідок захворювань кістково-м’язової системи в Україні за період 2013-2017 рр.

Рис. 7. Розподіл за групами iнвалiдностi первинно визнаних iнвалiдами внаслідок захворювань кістково-м’язової системи (у %) в Україні 2017 р.

Рис. 7. Розподіл за групами iнвалiдностi первинно визнаних iнвалiдами внаслідок захворювань кістково-м’язової системи (у %) в Україні 2017 р.

Первинна інвалідність дорослого населення в Україні в 2013-2017 роках була в межах 1,4-1,6 випадків на 10 тис. відповідного населення. У 2017 році значно збільшилась – на 14,29% і становила 1,6 випадків на 10 тис. дорослого населення.

Первинна інвалідність дорослого населення внаслідок деформуючого артрозу в Україні також значно збільшилась – на 23,53% і становила в 2,1 випадків на 10 тис. дорослого населення.

При аналізі вікового складу пацієнтів, яким встановлено інвалідність внаслідок захворювань кістково-м’язової системи, виявлено, що більшість становлять особи працездатного віку. Протягом останніх 5 років їх частка зросла на 9,93% з 84,60% в 2013 році до 93,00% в 2017 році.

У більшості випадків інвалідності внаслідок захворювань кістково-м’язової системи було встановлено 3 групу інвалідності (понад 80%), 2 групу – близько 20%, 1 групу інвалідності – близько 2%.

Смертність внаслідок захворювань кістково-м’язової системи, за даними Державної служби статистики України, протягом останніх 5 років становила близько 500 осіб щорічно зі стійкою тенденцією до зниження: так, у 2013 році вона становила 572 особи, а в 2017-му – 450.

Показники стаціонарного лікування цієї категорії хворих за останні 5 років у цілому по Україні суттєво не змінились.

Інвалідність серед населення – одна з найважливіших медико-соціальних проблем у світі. Показники інвалідності є відображенням як рівня здоров’я, так і якості лікувально-профілактичних заходів. Первинна інвалідність внаслідок захворювань кістково-м’язової системи традиційно займає третє місце в структурі первинної інвалідності як дорослого населення, так і населення працездатного віку, поступаючись лише захворюванням системи кровообігу та новоутворенням (включаючи злоякісні). Питома вага первинної iнвалiдностi внаслідок захворювань кістково-м’язової системи у 2013-2017 роках збільшилась у категорії дорослого населення на 3,57%, а в категорії працездатного – на 11,11%.

Первинна інвалідність дорослого населення України в 2013-2017 роках була в межах 1,4-1,6 випадків на 10 тис. відповідного населення. У 2017 році цей показник значно збільшився – на 14,29% і становить 1,6 випадків на 10 тис. дорослого населення.

Пізня діагностика цих захворювань на амбулаторно-поліклінічній стадії, відсутність диференційованого підходу у виборі лікування та корекції супутніх порушень веде до прогресування і розвитку ускладнень. Як правило, акцент у медичній допомозі цим пацієнтам зміщений у бік стаціонарної допомоги. На стаціонарне лікування такі пацієнти в більшості випадків поступають з явищами декомпенсації стану, ознаками непрацездатності та серйозних рухових обмежень.

Для покращення результатів лікування необхідно проводити розробки нових методів діагностики (особливо ранніх стадій), лікування та реабілітації з подальшим широким впровадженням у медичних закладах України.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів під час підготовки статті.

Література

1. Інтернет-ресурс МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.medstat.gov.ua.

2. Інтернет-ресурс МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Аналіз стану травматолого-ортопедичної допомоги населенню України 2014-2015 рр.: [Довідник] / Г.В. Гайко, С.С. Страфун, О.В. Долгополов, В.П. Полішко, В.О. Дейнеко. – К., 2016. – 214 с. Аналіз стану травматолого-ортопедичної допомоги населенню України 2013-2014 рр.: [Довідник] / Г.В. Гайко, С.С. Страфун, О.В. Долгополов, В.П. Полішко, В.О. Дейнеко. – К., 2014. – 272 с.

4. Аналіз стану травматолого-ортопедичної допомоги населенню України 2016-2017 рр.: [Довідник] / Г.В. Гайко, С.С. Страфун, О.В. Долгополов, В.П. Полішко. – К., 2018. – 220 с.

5. Основні показники інвалідності та діяльність медико-соціальних експертних комісій України за 2016 рік: аналітично-інформаційний довідник / А.В. Іпатов, О.М. Мороз, Н.О. Гондуленко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2017. – 168 с.

6. Основні показники інвалідності та діяльність медико-соціальних експертних комісій України за 2017 рік: аналітично-інформаційний довідник / За ред. С.І. Черняка – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2018. – 178 с.

7. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2014 рік: Аналітико-інформаційний довідник / За ред. начальника відділу медико-соціальної експертизи Департаменту медичної допомоги МОЗ України С.І. Черняка. – Дніпропетровськ : Роял-Принт, 2015. – 167 с.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Поставка виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини